Visie & Missie

De visie en missie van de Verrijzenisgemeenschap van Maarssenbroek is ‘Gods volk onderweg’ uit te dragen.

De eigenheid en identiteit van onze geloofsgemeenschap wordt bepaald door kernwaarden.

De kernwaarden in onze gemeenschap kun je onderverdelen in hoe die tot uitdrukking komen in:

 • de gemeenschap met God,
 • de gemeenschap met elkaar en
 • de dienst aan de samenleving.

De gemeenschap met God

Wij zijn een verzameling van mensen die in Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest:

 • uiting en vorm geven aan hun geloof in god door middel van bezinning en actie;
 • een eigen visie en gezicht hebben;
 • deel uitmaken van het aartsbisdom Utrecht en de wereldkerk;
 • samen werken met de andere christelijke kerken om zo uiting te geven aan de opdracht van de Heer: ‘Mogen allen één zijn’.

Om het geloofsverhaal levend te houden, worden wij ondersteund door pastores die werken vanuit eigen verantwoordelijkheden en met ons vanuit geloofsbeleving de relatie leggen naar de actualiteit van ons dagelijks bestaan.

Onze uitgangspunten en inspiratie vinden wij primair in de Schrift en de Joods-Christelijke traditie: wezenlijke bronnen bij de inrichting van het eigen leven en de samenleving. Liturgie, gebed en liederen inspireren ons bij onze kerkbeleving.

De gemeenschap met elkaar

De Verrijzenisgemeenschap is een gastvrije plaats waar:

 • mensen zich thuis en geborgen mogen voelen;
 • saamhorigheid, gelijkwaardigheid, respect en zorg kunnen ervaren;
 • willen vieren, delen en helpen samen komen voor geloofsverdieping, ontmoeting en sociale contacten.

Wij zijn actief vanuit een houding die herkenbaar is aan:

 • gezamenlijke verantwoordelijkheid van binnenuit;
 • ruimte voor verscheidenheid en verandering;
 • (spel)regels met een eigentijds karakter;
 • bereidheid tot het sluiten van compromissen.

Op deze wijze willen wij werken aan de instandhouding en ontwikkeling van onze gemeenschap, voortbouwend op een lokale traditie van ruim dertig jaar kerkelijke presentie in Maarssenbroek.

De dienst aan de samenleving

De Verrijzenisgemeenschap staat midden in de wereld, maakt daarvan deel uit en komt op voor de zwakken en kwetsbaren in de samenleving.
De actieradius van de geloofsgemeenschap beperkt zich niet tot eigen kring, maar strekt zich uit naar de lokale samenleving van Maarssenbroek en de andere kerken.

Aandacht voor onze fundamentele waarden komt ook tot uiting in: opvoeding, werk, de wijk waarin je woont en de film waarin jij de hoofdrol speelt.

De zeven werken van barmhartigheid zijn het vertrekpunt voor de dienst aan de samenleving: hongerigen spijzen, dorstigen laven, naakten kleden, daklozen huisvesten, zieken bezoeken, gevangenen bezoeken, doden begraven.